foto1
bgm Jabes Musselkanaal
foto1
bgm Jabes Musselkanaal
foto1
bgm Jabes Musselkanaal
foto1
bgm Jabes Musselkanaal
foto1
Running text caption 5
Jaarthema Leef! Het echte leven.

Jabes een gemeente van kleine groepen. 

In Jabes stimuleren we elkaar om deel te nemen en onderdeel uit te maken van een kleine groep. Als was het maar alleen om te voorkomen dat mensen alleen komen te staan, Deze groepenstructuur hebben we niet zelfbedacht.

Ons voorbeeld is de eerste gemeente welke genoemd staat in de Bijbel. Deze gemeente heeft een gemeenteleven dat zich zowel in de grote groep afspeelde  (toenmalige kerk)  als ook in de kleine groep bij elkaar thuis. (Handelingen 2: 43-47 NBV).

“De vele tekenen en wonderen die de apostelen verrichtten, vervulden iedereen met ontzag. Allen die het geloof hadden aanvaard, bleven bijeen en hadden alles gemeenschappelijk. Ze verkochten al hun bezittingen en verdeelden de opbrengst onder degenen die iets nodig hadden. Elke dag kwamen ze trouw en eensgezind samen in de tempel, braken het brood bij elkaar thuis en gebruikten hun maaltijden in een geest van eenvoud en vol vreugde. Ze loofden God en stonden in de gunst bij het hele volk. De Heer breidde hun aantal dagelijks uit met mensen die gered wilden worden.” 

Je kunt God aanbidden en verhogen in een menigte van mensen, je kunt geweldig evangeliseren en mensen vertellen van Jezus in grote groepen, Je kunt zelfs goed onderwijs geven en mensen helpen groeien naar volwassenheid in grote groepen.  Maar onderlinge verbinden kan alleen maar in een kleine groep met maar enkelen. Als het gaat om het verbinden, de onderlinge gemeenschap, is het uitgangspunt “hoe kleiner hoe beter”.

Zodra een groep groter wordt dan ca 10 personen zal de groep door één of twee mensen worden gedomineerd en iemand – meestal de stilste persoon -stopt helemaal deel te nemen.  

Als Jabes willen we een gemeente bouwen die bestaat uit “echte” kleine groepen. Dit kunnen zowel groeigroepen als ook gespecialiseerde groepen zijn.  Het gaat er om dat jij en onze mensen een plek hebben waar ze de volledige Bijbelse gemeenschap kunnen ervaren. 

Er zijn drie types kleine groepen binnen Jabes

·         Vrouwengroep

·         Groeigroep

·         Tienergroep

 

 

 

 

De 4 pijlers onder een gezonde groeigroep

We bouwen  een groeigroep op 4 pijlers, deze pijlers zijn:   echtheid, wederkerigheid , betrokkenheid en barmhartigheid

 

Echtheid 

Echte verbondenheid is niet oppervlakkig, het is iets anders dan WhatsApp of Facebook. Het is echt, van hart tot hart, soms zelfs op zielsniveau. Dit gaat gebeuren als mensen eerlijk zijn over wie ze zijn: -hun levensverhaal vertellen  – hun pijn delen, - hun gevoelens tonen, - hun mislukkingen belijden - hun twijfels onthullen,- hun angsten toegeven,- hun zwakheden erkennen, en om hulp en gebed vragen.

Uiteraard vereist echtheid zowel moed als nederigheid. Het betekent geconfronteerd worden met onze angsten, om te kijk te worden gesteld, voor afwijzing, en weer opnieuw te worden gekwetst. Waarom zou iemand een dergelijk risico nemen ? 

Echtheid is namelijk de enige manier om geestelijk te groeien en om onze emotionele gezondheid in stand te houden. De Bijbel zegt: "Vertel daarom aan iemand als je ongehoorzaam aan God bent geweest. Want dan kunnen jullie genezen worden. Als iemand leeft zoals God het wil, heeft zijn gebed veel kracht en dus groot resultaat" (Jakobus 5:16 BB). We kunnen alleen groeien als we bereidt zijn risico’s te nemen en het moeilijkste van alles is, eerlijk te zijn tegen onszelf en tegen anderen.

Wederkerigheid

Wederkerigheid is de kunst van het geven en nemen. Het is kiezen voor afhankelijkheid van elkaar. De Bijbel zegt: "Zo komt er geen verdeeldheid in het Lichaam en zorgen alle leden even goed voor elkaar. Als één lid verdriet heeft, leven anderen met hem mee. Als één lid wordt geprezen, genieten alle anderen daarvan mee. Jullie zijn samen het Lichaam van Christus" (1 Korintiërs 12:25-27 BB). Wederkerigheid is het hart van de gemeenschap. Over het bouwen van wederkerige relaties, het delen van verantwoordelijkheden en over het elkaar helpen zegt Paulus: "Dan kunnen we elkaar bemoedigen door ons geloof: Ik zal bemoedigd worden door jullie geloof en jullie zullen bemoedigd worden door mijn geloof "(Romeinen 1:12 BB).

Een ieder van ons staat vaster in het geloof wanneer we samen met anderen optrekken en elkaar aanmoedigen. De Bijbel beveelt ons verantwoording voor elkaar te dragen, elkaar te bemoediging, elkaar te dienen, en elkaar op te bouwen. In het Nieuwe Testament worden we meer dan 50 keer geconfronteerd met  verschillende geboden " voor elkaar" en " om elkaar." De Bijbel zegt: “Laten we daarom erg ons best doen om de vrede met elkaar te bewaren en elkaars geloof verder op te bouwen" (Romeinen 14:19 BB).

Betrokkenheid

Betrokkenheid is niet het geven van advies of het aanbieden van snelle, cosmetische hulp; Betrokkenheid is het aanvoelen en het delen van de pijn van anderen. De Bijbel gebiedt: "Help elkaar met de moeilijke dingen in het leven. Want dan doe je wat de wet van Christus van jullie wil" (Galaten 6: 2 BB). Betrokkenheid betekend: "Ik begrijp wat je doormaakt en wat je voelt is niet vreemd of gek."

De gemeenschap in het lijden is de diepste en het meest intense niveau van gemeenschap. Het is de plek waar we in elkaars pijn en verdriet delen en  elkaars lasten dragen. Dat is de groeigroep.

We hebben elkaar het meest nodig in tijden van diepe crisis, verdriet of twijfel. Als de omstandigheden ons verpletteren tot het punt dat ons geloof wankelt, dat is het punt waar we gelovige vrienden het meest nodig hebben. We hebben geestelijke vrienden nodig om ons er door te trekken. In een kleine groep, een groeigroep is het Lichaam van Christus reëel en tastbaar, zelfs wanneer God ver weg lijkt.

Barmhartigheid

Groeigroepen is de plaats van barmhartigheid - een plek waar fouten niet worden ingewreven, maar worden uitgewist. Echte verbinding, gemeenschap, vind plaats als barmhartigheid het wint van gerechtigheid.

We hebben allemaal genade nodig, omdat we allemaal struikelen en vallen en hulp nodig hebben om weer op de rails te komen. We moeten medeleven tonen maar ook bereid zijn om barmhartigheid van elkaar te ontvangen. Gods Woord zegt: “Nu kunnen jullie hem beter vergeven, en hem weer nieuwe moed geven. Anders wordt het voor hem te zwaar, dan houdt hij het niet vol. Daarom vraag ik jullie om hem voortaan weer met liefde te behandelen. (2 Korintiërs 2: 7-8 BGT).

Vergeven moet onmiddellijk, onafhankelijk van of de persoon er om vraagt of niet. Je kunt geen verbinding / gemeenschap hebben zonder vergeving. Nadat zonden vergeven zijn kan vertrouwen weer groeien. Dit kost tijd. De beste plaats om het vertrouwen te herstellen in de context van elkaar ondersteunen is in  een kleine groep die zowel aanmoediging biedt als ook verantwoording voor elkaar wil dragen.

Echte verbondenheid is het belangrijkste onderdeel in het christelijk leven. Het is zo belangrijk dat het volgen van Jezus niet zonder verbondenheid / gemeenschap kan. De groeigroep welke wordt gebouwd op de pijlers echtheid, wederkerigheid, betrokkenheid en barmhartigheid zal een plek zijn waar wij de verbondenheid zullen ervaren die we nodig hebben om te worden als Jezus. Het zal de plek zijn waar wij veilig kunnen groeien. Tot eer van God.

 

 

 gedeeltelijk vertaald uit PDL, oktober 2016