foto1
bgm Jabes Musselkanaal
foto1
bgm Jabes Musselkanaal
foto1
bgm Jabes Musselkanaal
foto1
bgm Jabes Musselkanaal
foto1
Running text caption 5
Jaarthema Leef! Het echte leven.

Wij geloven dat de juiste structuur belangrijk is voor de gemeente. Maar deze structuur mag niet worden bepaald door cultuur of bedrijfskundige principes, en zelfs niet door kerkelijke tradities.  Het is de aard van de gemeente welke haar structuur bepaalt.

 

De structuur van Jabes is zo opgebouwd dat we werken op basis van jaarplannen en begrotingen en leiden op basis van geestelijk leiderschap. Daardoor stemmen we bijna nooit. Stemmen zorgt namelijk voor verdeeldheid

 

In Jabes stemmen we alleen over:

•          Het jaarplan en de jaarlijkse begroting.

•          Aankoop van land of gebouwen

•          Aanstellen van een  oudsten 

•          Wijziging van de statuten en huishoudelijk reglement.

 

Eens per jaar legt de raad verantwoording af in de ledenvergadering voor het gevoerde beleid.

 

 

De structuur van Jabes van vier kanten bekeken:

 

·        Jabes is een gemeenschap

“En zij bleven volharden bij het onderwijs der apostelen en de gemeenschap”  Hand 2:42 NBG

 

Een eerste vereiste in een gemeenschap is harmonie en eenheid. Er is in de hele Bijbel geen enkele tekst of voorbeeld te vinden welke tweedracht of partijschap rechtvaardigt, acceptabel maakt of vergoedelijkt.  Sterker nog, elke houding die verdeeldheid veroorzaakt of niet wegneemt is zonde.

 

“Doe uw uiterste best de eenheid te bewaren die de Heilige Geest onder u tot stand heeft gebracht door in vrede met elkaar te leven”.  Efeziërs 4:3 

 

“Wij moeten dus alleen doen wat de vrede ten goede komt. Laten wij steeds het beste voor elkaar zoeken”.  Romeinen 14:19

 

Lees ook:

Col. 3 :15, 1 Cor. 1:10, 2 Tim. 2:14. Spr. 17:14, 2 Cor. 13:11, Fil. 1:27, 2:1-3, Col. 2:2, Fil. 4:2,  1 Pet.3:8, 1 Cor. 14:33, Joh. 13:34-35, 2 Tim. 2:23, Rom. 15:5-6, Rom. 12:16-18, Col. 3:13-14, Ps. 133:1

 

·        Jabes is een gezin, een familie

We leven en werken samen op basis van relaties, niet op basis van regels en hiërarchie , we zijn broers en zussen van elkaar, we zijn niet allemaal hetzelfde, maar wel allemaal gelijk van waarde. Er is geen baas of boven baas.

 

“Als we dit alles samenvatten, betekent dit dat allen één van hart en ziel moeten zijn. Leef met elkaar mee en houdt van elkaar”.  1 Petrus 3:8 (HB)

 

Lees ook: Galaten 6:10, Hebreeën 2:10-12, 1 Petrus 4:17

 

“Pak een oudere man niet te hard aan; als je hem moet terechtwijzen, spreek hem dan toe alsof hij je eigen vader is. Spreek met een jonge man alsof hij je broer is. Behandel een oudere vrouw als je eigen moeder en een jongere vrouw als je eigen zuster”.  1Timotheus 5:1-2

Een oudste moet een goede man en vader zijn, die zijn kinderen aan kan. Want als iemand zijn eigen gezin niet kan leiden, hoe zou hij dan voor de gemeente van God kunnen zorgen?”  1 Timotheüs 3:4-5

 

 

·        Jabes is een Lichaam

Jabes is een Lichaam,  geen business!  We zijn een organisme, geen organisatie!  En juist omdat we een organisme zijn werken we op basis van geestelijke gaven en niet van verkozen posities. In Jabes worden alleen de oudsten gekozen.

 

Welnu, u bent het lichaam van Christus en ieder van u maakt daar deel van uit. 1 Kor. 12:27,

 

Hij heeft alles aan zijn voeten gelegd en hem als hoofd over alles aangesteld, voor de kerk, die zijn lichaam is, de volheid van hem die alles in allen vervult. Efeziërs 1:22-23,

 

Lees ook Efeziërs 5:23, Colossenzen 1:18, 2:19

 

“Een menselijk lichaam bestaat uit vele delen en die delen doen niet allemaal hetzelfde . Zo is het ook met ons. Al zijn we met velen, door onze verhouding tot Christus vormen wij één lichaam. En wij zijn stuk voor stuk leden van datzelfde lichaam. Wij horen bij elkaar. De gaven die God ons heeft gegeven, zijn verschillend“. Romeinen 12: 4-6

 

We hebben gekozen voor deze vorm van “samen het Lichaam zijn” omdat we niet de nadruk willen leggen op de organisatie, maar veel meer op het organisme,  we zijn immers een lichaam. In een organisatie ligt de nadruk op “beheren”.  ln een organisme  ligt de nadruk op “ dienen”.

In Jabes hebben we een eenvoudige structuur zodat we zoveel mogelijk kunnen dienen en zo weinig mogelijk hoeven te beheren.

 

“Christus heeft sommige aan de Gemeente gegeven die apostel zijn, anderen die namens Hem spreken (profeten); sommige die het goede nieuws aan ongelovigen vertellen (evangelisten) anderen die de christenen geestelijk verzorgen (herders) en weer anderen die onderwijzen(leraars) Met elkaar moeten zij de mensen klaar maken om God te dienen. Efeziërs 4:11-12

 

Alle leden zijn  dienaren , uitsluitend de oudsten zijn beheerders (en daardoor dus ook weer dienaren in het beheren)

 

 

·         Jabes is een kudde   

De favoriete omschrijving van Jezus voor de gemeente is een kudde schapen.  En hoe kan het dan ook anders , een kudde wordt geleid door herders.

 

Ik doe een beroep op de oudsten onder u. ………………..Hoed Gods kudde waarvoor u de verantwoordelijkheid hebt, houd goed toezicht – niet gedwongen maar vrijwillig, zoals God dat wil, en niet om er zelf beter van te worden maar met belangeloze toewijding. 1 Petr 5: 1-2    

                              

“Paulus liet de oudsten van de gemeente van Efeze bij zich komen. Toen zij aangekomen waren zei hij, `Pas goed op uzelf en de kudde waarover van de Heilige Geest u het toezicht heeft gegeven. Leef als herders voor de gemeente van God.". Handelingen 20:17-18,28 

        

Lees : Johannes 10:1-30,   Mattheus 26:31,   Mattheus 25:33         Zie ook   Titus 1:5-7,     1 Timotheüs 5:17