foto1
bgm Jabes Musselkanaal
foto1
bgm Jabes Musselkanaal
foto1
bgm Jabes Musselkanaal
foto1
bgm Jabes Musselkanaal
foto1
Running text caption 5
Jaarthema Leef! Het echte leven.

Wij geloven dat we vrije mensen zijn, we zijn allemaal individuen met een eigen wil en een eigen mening en toch volledige één, laat mij dit uitleggen: 

 

Wij hebben geloofsvrijheid:

 

•          In de belangrijkste geloofszaken hebben we eenheid      

“Wij horen immers allemaal bij hetzelfde lichaam; wij hebben dezelfde Geest; …. Voor ons is er maar één Heer, één geloof en één doop. En wij hebben allemaal één en dezelfde God en Vader ”. Efeziërs 4:4-6

                       

          In minder belangrijke geloofszaken hebben we vrijheid  

“Neem iemand met een zwak geloof in uw midden op, maar vermijd twijfelachtige discussies…. U mag de bediende van een ander niet beoordelen; of hij zijn werk goed of slecht doet is ter beoordeling aan zijn heer. …Wij zullen ons persoonlijk voor God moeten verantwoorden…. Houd uw eigen overtuiging dan voor uzelf. God weet ervan”. Romeinen 14:1,4,12,22

                                                                                                                                   

•          In alle geloofszaken – betonen we liefde

“Als ik Gods woord doorgeef, alle diepe dingen doorgrond en alles weet en al het geloof heb, zodat ik bergen kan verzetten, maar geen liefde heb, ben ik niets”.1 Corinthiërs 13:2

 

plaatje over geloven

 

 

 

 

Wat wij geloven is uitsluitend op de Bijbel gefundeerd,

De 8 belangrijkste geloofszaken.

1.         OVER GOD

God is de Schepper en Heerser van het universum. Hij bestaat eeuwig in drie persoonlijkheden: de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Deze drie zijn gelijkwaardig en zijn één God.

Genesis 1:1, 26, 27; 3:22; Psalm 90:2; Mattheus. 28:19; 1 Petrus 1:2; 2 Corinthiërs 13:13

           

2.         OVER JEZUS CHRISTUS

Jezus Christus is de Zoon van God. Hij is gelijkwaardig aan de Vader. Jezus leefde een zondeloos menselijk leven en offerde zichzelf als een perfect offer op voor de zonde van alle mensen door te sterven aan een kruis. Hij stond de derde dag op uit de dood om Zijn kracht te demonstreren over zonde en dood. Hij ging terug naar de hemel en zal ééns terugkomen op aarde om als Koning van alle koningen en als Heer van alle heren te regeren. Door deze daden is de losprijs voor de zonde betaald.

Mattheus 1:22,23; Jesaja 9:6; Johannes 1:1-5, 14:10-30; Hebreeën 4:14-15; 1 Corinthiërs 15:3,4; Romeinen 1:3,4; Handelingen 1:9-11; 1 Timotheüs 6:14-15; Titus 2:13

 

3.         OVER DE HEILIGE GEEST

De Heilige Geest is gelijkwaardig aan de Vader en aan de Zoon. Hij is in de wereld aanwezig om mensen bewust te maken dat ze Jezus Christus nodig hebben. Hij leeft ook in elke Christen vanaf het moment van bekering. Hij voorziet de Christen van kracht om te leven, inzicht in geestelijke waarheid en leiding in het doen van het goede. Hij geeft elke gelovige één of meerdere geestelijke gaven. Als Christen zoeken we ernaar om dagelijks onder Zijn leiding te leven.

2 Corinthiërs 3:17; Johannes 16:7-13, 14:16,17; Handelingen 1;8; 1 Corinthiërs 2:12, 3:16; Efeziërs 1:13; Galaten 5:25; Efeziërs 1:13; Galaten 5:25; Efeziërs 5:18

 

4.          OVER DE BIJBEL

De Bijbel is Gods Woord voor ons. Het is geschreven door menselijke auteurs, onder de bovennatuurlijke leiding en inspiratie van de Heilige Geest. Het is de hoogste bron van waarheid voor het Christelijk geloof en leven. Omdat het geïnspireerd is door God,  is het de waarheid. Je moet het boek niet als een wetenschappelijk boek proberen te lezen, want dan ga je vastlopen op “zonder fouten”

2 Timotheüs 1:13; 3:16; 2 Petrus 1:20,21; Psalm 119:105, 160; Spreuken 30:5

 

5.           OVER DE MENSEN

Mensen zijn gemaakt naar het geestelijk voorbeeld van God, om net als Hem te zijn in karakter. Mensen zijn het hoogste doel van Gods schepping. Ook al heeft elke persoon een geweldig vermogen om het goede te doen, toch heeft iedereen een houding van ongehoorzaamheid aan God die “zonde” heet. Deze houding scheidt mensen van God en veroorzaakt veel problemen in het leven.      

Genesis 1:27; Psalm 8:3-6; Jesaja 53:6a; Romeinen 3:23; Jesaja 59:1,2.

 

6.         OVER REDDING

Redding is Gods gratis geschenk aan ons maar we moeten dat wel aannemen. We kunnen nooit terugbetalen voor onze zonden door zelfontwikkeling of goede werken. Alleen door op Jezus Christus te vertrouwen als Gods offer voor vergeving kan iedereen gered worden van de straf van de zonde. Wanneer we onze, door onszelf beheerste, levens in geloof omkeren naar Jezus, zijn we gered. Eeuwig leven begint op het moment dat iemand Jezus Christus in geloof aanneemt in zijn leven.

Romeinen 5:1; 6:23; Efeziërs 2:8-9; Johannes 14:6, 1:12; Titus 3:5; Galaten 3:26

 

7.         OVER EEUWIGE ZEKERHEID

Omdat God ons eeuwig leven geeft door Jezus Christus, is de gelovige zeker van die redding voor de eeuwigheid. Als je oprecht geloofd ben je gered en kun je het niet meer ‘verliezen’. Onze redding is zeker door de genade en de kracht van God, niet door eigen inspanning van de Christen. Het is de genade en bewarende kracht van God die deze zekerheid geeft.

Johannes 10:29; 2 Timotheüs  1:12 Hebreeën 7:25; 10:10,14; 1 Petrus 1:3-5

 

8.         OVER DE EEUWIGHEID

Mensen zijn geschapen om voor eeuwig te bestaan. We zullen of eeuwig gescheiden van God leven, door de zonde, of eeuwig met God leven door vergeving en redding. De hel betekent voor eeuwig van God gescheiden te zijn. De hemel betekent eeuwig in eenheid met Hem te zijn, dit is eeuwig leven. hemel en hel zijn echte plaatsen van eindeloos bestaan.

Johannes 2: 25; 3:16; 5:24; 1 Johannes 5:11-13; Romeinen 6:23; Openbaringen 20:15. Mattheus 1:8 ; 2:44-46